/ תקנון ותנאי השימוש / הצהרת הפרטיות / תנאי מסחר, אספקה ומשלוח / מדיניות ביטולים /

מומלץ לתת תשומת לב נכבדת ואף לבצע צילום מסך לזמני אספקה ומשלוח (סעיף ג') ולמדיניות הביטולים (סעיף ד')

 • תקנון האתר ותנאי השימוש

  האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן, מיועד גם לנשים.

  תקנון ותנאי שימוש באתר של שי עמית – www.shaiamit.com.

  תקנון זה וכל הסעיפים תחתיו מגדירים את תנאי השימוש, זכויותיך וחובותיך בעת השימוש, הגלישה וכן בעת רכישת מוצרים באתר של שי עמית – www.shaiamit.com.

  עליך לעיין בתקנון ותנאי השימוש, הצהרת הפרטיות, תנאי מסחר אספקה ומשלוח, ומדיניות ביטולים –  בקפידה, ולפני כל פעולה ו/או רכישה באתר, מפני שתנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין "שבלול" ח.פ. 040199689 (“החברה”) אשר מפעילה את האתר. לכן, אם מסיבה כלשהי אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו עליך להימנע משימוש כלשהו באתר ולהימנע משימוש באתר, מרכישה או מהזמנה של מוצרים דרך האתר.

  האתר מאפשר לבצע רכישות של מגוון מוצרים, כגון: ספרים, חומרי קריאה ועוד. הרצאות, סדנאות, קורסים, מפגשים ופעילויות נוספות. וכן מוצרים נוספים המשלבים טקסטים של שי עמית ונמכרים בחנות האתר תחת הכותרת "רוח וחומר".

  רכישות מוצרים על ידך באתר מותנית בכך שעליך להיות בן 18 לפחות בעת ביצוע הרכישה, וכן בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.

  השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

  לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או מי מספקיה. בכל שימוש באתר הגולש מוותר על כל תביעה, טענה או דרישה כנגד הבלוג או מי מטעמו.

  בפרט, הגולש פוטר ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאתה העלית לאתר או נתת את אישורך להעלותם), או לשירותים באתר.

  כמו כן אתה פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכולה הייתה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

  כל המידע והתכנים המתפרסם באתר (בין היתר כל שירות, פרסום, איור, קטע וידאו, תמונה, שרטוט, דעה, עצה וקישורים לאתרים אחרים) אינו באחריות החברה או מי מטעמה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, והשימוש וההסתמכות עליהם הם באחריות הגולש בלבד. אין החברה או מי מטעמה אחראים לנכונות ודיוק המידע או השירותים הניתנים או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לגולש או לרכושו עקב השימוש או הסתמכות על התכנים והמידע המופיעים באתר או בשירותיו.

  החברה אינה אחראית להתאמת השירותים לגולש וזמינותם של השירותים באתר. החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם, או יהיו חסינים מפני תקלות, נזקים, קלקולים, כשלים בתוכנה או חומרה, בקווי מערכות תקשורת אצל החברה האתר או מי מטעמם. החברה אינה מתחייבת על חסינות מפני גישה בלתי מורשת למחשביה ושירותיה או מי מטעמה, ולא תהיה אחראית בגין גישה שכזו.

  החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.

  אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. האתר מכיל (אך לא בהכרח) קישורים לאתרים ושירותים אחרים. החברה לא מתחייבת כי הקישורים הללו תקינים ומובילים לאתר פעיל או רלוונטי. הימצאות הקישור באתר אינה מרמזת על תקינות האתר המקושר ועל רלוונטיות הקישור לאתר ו/או לחברה, החברה אינה אחראית על התוכן המוצג באתר המקושר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה קוראת לגולש לקרוא בעיון וקפידה את מדיניות האתר המקושר ואת הצהרת הפרטיות בו.

  אין לראות במתן קישורים אלו כעידוד או אישור של החברה לתכנים המופיעים באתר המקושר, וכל שימוש בתכנים אלו נעשה באחריות הגולש, ובהבנה כי עזב את האתר ותקנון זה אינו חל עליו, והוא כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של האתר המקושר.

  מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

  החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד באילו מתנאי הסכם זה.

  החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש, אלא לפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

  קניין רוחני – מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות החברה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

  סמכויות שיפוט – כל סכסוך משפטי יידון בבית משפט בישראל בלבד, במחוז ת"א, על פי הדין הישראלי בלבד.

   חזרה לראש העמוד חזרה לראש העמוד
 • הצהרת פרטיות

  האמור בהצהרה זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן, מיועד גם לנשים.

  מטרת הצהרה זו היא להסביר את התחייבות החברה לשמור על פרטיות המשתמש. מדיניות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ובהירשמך לשירותי האתר הנך מסכים לתנאיה.

  השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולריים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

  באתר יתפרסמו תכנים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, אשר יעמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים לפי בחירתה, למחוק תכנים בכל עת.

  החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

  מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של שי עמית בלבד, למעט הקבצים הגרפים המקשרים לאתרים חיצוניים, מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של הקבצים הגרפים הינן של בעליהם בלבד.

  סימני המסחר באתר הינם קניינה של בעליהם בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם.

  החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

  החברה מתחייבת לשמור על הפרטיות של המשתמשים באתר. הצהרת פרטיות זו מסבירה איזה מידע אנחנו אוספים ואיך אנו משתמשים בו. האתר מאפשר למשתמשים שלו להשתמש בתוכן האתר, הן באופן מקוון והן לאחר הורדתו.

  באתר יש שימוש בעוגיות כדי לשמור את שמות המשתמשים שלהם והסיסמאות שלהם.

  שינויים במדיניות הפרטיות – החברה רשאית לשנות מעת לעת את הצהרת הפרטיות ככל שישתנו ו/או יתרחבו השירותים. בכל מקרה בו יבוצעו בהצהרה זו שינויים תפורסם ההצהרה החדשה בעמוד זה. אם לא נאמר אחרת, ההצהרה החדשה תיכנס לתוקף עם פרסומה. המשך גלישה באתר גם לאחר שהשינויים נכנסו לתוקף מעידה על הסכמת המשתמש לשינויים.

  קישורים (לינקים) לאתרים אחרים – החברה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר יש אליהם קישור באתר זה או שמקשרים אליו. "בהקלקה" על קישור, לוגו או כל סימן אחר, על המשתמש לשים לב כי ייתכן והוא עוזב את האתר. על מנת לבדוק את מיקומו באינטרנט, על המשתמש לבדוק את ה – URL – הכתובת המופיעה בראש או בתחתית הדפדפן.

  אבטחת מידע – החברה עושה את כל המאמצים לספק למשתמש סביבה מאובטחת למסחר באינטרנט (e-commerce) ועושה שימוש באמצעים סבירים מבחינה מסחרית על מנת לשמור על הפרטים האישיים של המשתמשים המצויים בידיה באופן מאובטח.

  הרשמה לעדכונים – חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת, דרכי התקשרות וכתובת דואר אלקטרוני. נתונים אלו יישמרו במאגר המידע של המערכת ו/או במאגר המידע של מערכות אחרות מהן הבלוג צורך שירותים. כגולש באתר אינך מחויב למסור כל מידע, אך ללא מידע זה לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים באתר ודורשים מסירת פרטים. במידה והנך מעוניין לקבל את אותן שירותים המחייבים מסירת פרטים אישיים, עליך למסור פרטים נכונים בלבד. עצם שימושך באתר והרשמתך אליו או לשירותים שהוא מציע הנך מסכים כי פרטיך האישיים ישמרו ברשימת התפוצה של החברה, המאוכסנים במאגר החברה ו/או במאגר של גוף שלישי הנותן שירותים לחברה ולאתר. רשימת התפוצה תשמש לשליחת דואר אלקטרוני לנרשמים מפעם לפעם בנושאים הקשורים לעניינים בהם עוסק האתר. החברה לא תעשה שימוש אחר ברשימת התפוצה, בפרטי הגולש, וכן לא תמכור או תשכיר לצד שלישי שום פרט ממאגר הנתונים שהיא מנהלת. כל דואר אלקטרוני יאפשר לגולש להסיר את עצמו מהרשימה, בקשה להסרה נעשית באופן אוטומטי ותוביל לסיום קבלת הדואר האלקטרוני מהאתר.

  חשיפת פרטים אישיים  החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאית החברה או כל מפעילי האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. החברה עושה את המיטב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים והמידע המצטבר תוך כדי שימוש באתר. הפרטים שיפורסמו הם אלו המוצגים בדף המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולא יימסר לצד ג' כלשהו , למעט:

  א. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.
  ב. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.

  הצהרת פרטיות צד ג' – במהלך השימוש והגלישה באתר ובשירותיו נשמרים על הגולש סוגי מידע שונים. האתר מופעל על ידי מערכת wordpress. מערכת זו עשויה לשמור מידע מזהה ומידע לא מזהה של הגולש, בין היתר בהתחשב בתוכנה. החברה מייעת לגולש לקרוא את מדיניות הפרטיות (Privacy Policy) של שירותי צד ג' הנותנים שירות עבור האתר (ביניהם אך לא רק facebook, mailchimp, Google analytic ,Google webmaster, wordpress ועוד). החברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות של שירותי צד ג', ולא תישא באחריות בכל הנוגע אליהם.

  מידע פרטי – מידע פרטי ישמר על הגולש במידה וישאיר תגובה בבלוג, יירשם לעדכונים דרך הדואר האלקטרוני או יבחר לפרסם מאמר. כל אלו נעשים על יד הסכמתך בלבד, ובהבנה כי כתיבת תגובה או רישום לדואר האלקטרוני מהווים את הסכמתך לבלוג לשמור את המידע האישי שעלול (אך לא בהכרח) לכלול את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, פרטי התקשרות וכתובת ה IP ממנה נרשמת או הגבת. הגולש מבין ומאשר כי ידוע לו שבעת ביצוע גלישה באתר, האתר רשאי "לשתול" במחשב הגולש קבצי טסקט ותוכנה המכונים "cookies", אשר מאפשרים לזהות את הגולש בעת הגלישה באתרים (להלן – "עוגיות"). במידה והגולש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן – כרום ו/או אקספולרר ו/או פיירפוקס (או אחרות), ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם בנוגע לנושא. כחלק ממערכת האתר יש באפשרותך להגיב דרך מערכת התגובות של facebook. מערכת זו משתמשת בנתונים ומידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר facebook. יש לקחת בחשבון כי תגובה, אם דרך מערכת התגובות של facebook , דרך מערכת התגובות של wordpress או כל מערכת עתידית שתהיה חלק מהאתר, תהיה גלויה לכל הגולשים באתר, ועלולה לחשוף פרטים כגון שם, דואר אלקטרוני, פרטי האתר של המגיב וכן פרטים נוספים בהתאם למדיניות של facebook.

  מידע לא פרטי – במהלך הגלישה והשימוש באתר נאסף מידע לא אישי אודותיך, כגון (אך לא רק) כתובת IP, הכתובת ממנה אתה גולש, סוג הדפדפן בשימוש, משך זמן הגלישה, העמודים בהם גלשת ועוד.

  שימוש במידע – החברה רשאית להשתמש, בעצמה ו/או להעביר לכל צד שלישי שהוא בהתאם להחלטתה, בכפוף לחוק, כל מידע לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסר או ימסור הגולש בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לאתר ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה. המידע אשר נאסף ישמש גם לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי האתר ובכלל זה פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר. המידע האישי של הגולשים הינו תגובות ופרטים לקבלת עדכונים. הגולש רשאי לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך על ידי יצירת קשר בעמוד "יצירת קשר". החברה תפעל לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות ולכן תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, מידע רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאתה פרסמת בעצמך.

  העלאת תכני גולשים לאתר – אין לפרסם תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, פוגעים בפרטיות, פוגעים ברגשות הציבור, וכן תכנים אשר יש בהם כדי להוות הפרה כלשהי של החוק. החברה רשאית למנוע פרסום תכנים אשר מפרים את התנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן החברה רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

  אבטחת מידע – החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר הלקוח. פרטי הלקוח המוזנים באתר מוצפנים בטכנולוגית SSL. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

  סליקת כרטיסי האשראי – נעשית באמצעות חברות סליקה חיצוניות (קארדקום, לאומי קארד, ישראכרט, ויזה כאל ו- Paypal), אשר עומדות בתקן העולמי PCI, ותיעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של חברות אלו. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

  הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך. אולם כדי להזמין מוצרים באמצעות האתר, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת מלאה וכתובת דואר אלקטרוני.

  מוטלת עליך האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת הנם מלאים מדויקים ונכונים.

  הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של החברה. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל ברכישות באתר בלעדיהם. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים, אך היא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני שיכלול מידע על שירותיה, מבצעים, חידושים באתר וכו’. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשגר אליך מדי פעם פרסומות מגופים מסחריים נבחרים. אם אינך מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני כזה, אנא שלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או לחץ הסר בעת קבלת הדואר האלקטרוני.

   חזרה לראש העמוד חזרה לראש העמוד
 • תנאי מסחר, אספקה ומשלוח

  חשבונית מס ללקוח תישלח לו בדואר אלקטרוני למייל שהזין בעת הרכישה באתר, מייד בתום ביצוע הרכישה באתר.

  החברה איננה מתחייבת כי בכל עת המוצרים המפורסמים באתר לרכישה אכן יהיו זמינים לרכישה ו/או קיימים במלאי.

  החברה תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת זמין לרכישה ו/או קיים במלאי שבידי החברה.

  אם המוצרים שהזמת אינם זמינים לרכישה (על אף שהם מופיעים באתר) ו/או אזלו מהמלאי ו/או מכל סיבה שהיא אין באפשרות החברה לספק לך אותם, אזי, תבוטל המכירה ותימסר לך על כך הודעה תוך 7 ימי עסקים וכרטיס האשראי שלך יזוכה במלואו. אם המלאי צפוי להתחדש תימסר לך על כך הודעה מטעם החברה בה יפורט מתי למיטב הערכתה של החברה יחודש המלאי ותינתן לך הבחירה אם לזכות אותך או להמתין להגעת המוצר/ים.

  אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע לנציג החברה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] או בטלפון 053-3911811 והחברה תדאג לזיכוי מתאים.

  אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, החברה לא תהיה חייבת לספק לך את המוצרים שהזמנת.

  ביצוע הזמנה באתר – ביצוע הזמנה באתר דורש הזנת פרטים בסיסיים של המזמין. על המזמין למסור פרטים מהימנים ומדויקים. מוטלת עליך האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת הינם מלאים מדויקים ונכונים.

  התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות PayPal. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הנם כל כרטיסי האשראי המונפקים בישראל, וכן כרטיסי אשראי בינלאומיים.

  בסיום ביצוע ההזמנה באתר יישלח למזמין דואר אלקטרוני בדבר ביצוע העסקה – ובו חשבונית מס. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

  האתר מציג מגוון של פריטים. הצגת פריט באתר אין משמעה כי הפריט מצוי במלאי וכי ניתן לספקו. במידה ולאחר ביצוע ההזמנה התברר כי הפריט אזל במלאי וכי לא ניתן לספקו, יישלח למזמין דואר אלקטרוני המודיע על ביטול ההזמנה וזיכויו המלא.

  מחירי הפריטים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

  המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה. תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (ככל שיחולו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת.

  ניתן לחייב את כרטיס האשראי בתשלום אחד עד חמישה תשלומים לפי הסכומים הבאים:

  עד 300 שקלים – תשלום 1
  300 עד 1,000 שקלים – עד 2 תשלומים
  1,000 עד 1,500 שקלים – עד 3 תשלומים
  1,500 עד 2,000 שקלים – עד 4 תשלומים
  2,000 שקלים ומעלה – עד 5 תשלומים


  תנאי אספקה ודמי משלוח

  הזמנת ספרים בלבד – ניתן לקבל בשלוש דרכים:

  1. דואר רשום – בהזמנת ספרים בסכום של כ-150 שקלים ומעלה המשלוח בדואר רשום הנו חינם.
  2. שליח – 40 שקלים.
  3. איסוף עצמי.

  זמני שילוח והגעה לספרים בלבד:

  1. דואר רשום – הוצאת ספרים בדואר רשום מבית "שבלול" לוקחת עד כחמישה ימי עסקים – מרגע שליחת הספרים זמן הגעת המשלוח אל נקודת האיסוף תלוי בחברת הדואר ובזמן ההפצה של חברת הדואר לסניפים.
  2. שליח – עד כחמישה ימי עסקים לא כולל יום האיסוף (פרט לאזור הערבה וקווי יש"ע – שבעה ימי עסקים לא כולל יום האיסוף).
  3. איסוף עצמי – יתואם מול הלקוח, אפשרות לאיסוף לאחר כיום עסקים אחד בלבד מאזור גוש דן.

  הזמנת ספרים + מוצרי "רוח וחומר" או הזמנת מוצרי "רוח וחומר" בלבד – ניתן לקבל בשתי דרכים:

  1. שליח – בין 40 שקלים ל-70 שקלים.
  2. איסוף עצמי.

  זמני שילוח והגעה למוצרי "רוח וחומר" או מוצרי "רוח וחומר" + ספרים:

  1. שליח – עד כחמישה עשר ימי עסקים לא כולל יום האיסוף. כפי שמצוין בעמוד מוצרי "רוח וחומר" – המוצרים הללו נעשים בעבודת יד ולוקחים זמן לייצור בשל היותם מקוריים ובלעדיים. לאחר סיום הייצור יישלח שליח עד לבית הלקוח. כל מוצרי "רוח וחומר" היוצאים מאיתנו עם שליח אישי הנם מבוטחים* לכן מחירי המשלוח משתנים בהתאם לשווי הכספי של ההזמנה (טווח המחירים קבוע והוא נע בין 40 שקלים ל-70 שקלים עבור משלוח יחיד).
  לדוגמה: עלות משלוח מוצר העשוי מכסף אינה זהה לעלות משלוח מוצר העשוי מזהב וכן הלאה.

  2. איסוף עצמי – עד כעשרה ימי עסקים. כפי שמצוין בעמוד מוצרי "רוח וחומר" – המוצרים הללו נעשים בעבודת יד ולוקחים זמן לייצור בשל היותם מקוריים ובלתי משוכפלים. לאחר סיום הייצור יתואם איסוף עצמי מול הלקוח, אפשרות לאיסוף עוד באותו היום של סיום ייצור המוצר מאזור גוש דן.

  מעת לעת החברה רשאית לספק קופונים והטבות לפי החלטתה. קופונים יסופקו באמצעות דואר אלקטרוני, פרסום ברשתות חברתיות, טלפונים, הודעות SMS אפליקציות שונות ועוד. החברה לא מתחייבת לספק קופונים ללקוח אלא על פי שיקול דעתה בלבד.

  החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את דמי הטיפול והמשלוח.

  זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א´-ה´) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק.


  משלוחים בדואר רשום ייעשו על ידי חברת דואר ישראל:

  ברכישת ספרים בלבד בסכום של כ-150 שקלים ומעלה המשלוח הנו חינם.

  החברה תשלח את המוצרים שרכשת אל הכתובת אותה פירטת בעת ביצוע ההזמנה ואליה בלבד.

  ככלל החברה תשלח אליך ספרים שרכשת באתר באמצעות שירות דואר רשום של חברת דואר ישראל. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח בדואר רגיל (שאינו רשום) וזאת על פי בקשה מיוחדת – ובמקרה זה לא תהא החברה אחראית למשלוח ובכל מקרה בו משלוח נשלח בדואר רגיל לבקשתך לא יגיע ליעדו החברה לא תתן כל החזרים, פיצוי או שיפוי.

  מובהר כי החברה איננה ובשום מקרה לא תהא אחראית על תפקודה של חברת הדואר. לעתים, בעיקר בתקופות החגים ו/או מבצעי המכירות בארץ ובחו”ל קיימים עיכובים מהותיים באספקת פרטי הדואר (ובכללם חבילות שהחברה שולחת) ליעדם. החברה איינה יכולה להתחייב על המועד בו יימסר לך המשלוח או יגיע אל בית הדואר הקרוב אליך או תימסר לך הודעה על המשלוח מחברת הדואר. בנוסף, החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר או של כל צד שלישי אחר.

  החברה כן מתחייבת כי הספרים ייצאו מבית "שבלול" לחברת הדואר בזמן של עד כחמישה ימי עסקים.

  בכל מקרה בו המשלוח יוחזר אל החברה יהיה עליך לשלם את עלות המשלוח ולדאוג לאסוף את המוצר שרכשת באופן פיזי מאזור גוש דן על חשבונך, או לשאת בדמי תשלום חוזר למשלוח דואר רשום (בהתאם למחירון החברה כפי שיהיה באותו זמן), או לשאת בעלות שליחות אישית עד לביתך (בהתאם לתעריף חברת השליחות עמה תעבוד החברה באותה העת).

  החברה לא תהא אחראית לכל טענה שעניינה אי קבלת הודעות/פתקים מבית הדואר בדבר המשלוח.

  במידה והמשלוח אבד בדואר, ולאחר קבלת אישור מחברת הדואר שאכן המשלוח אבד בדואר, יתבצע משלוח נוסף תוך חמישה ימי עסקים מרגע קבלת האישור, בתנאי המשלוח המקוריים, בהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה עת. במידה ובעת ביצוע ההזמנה החוזרת התברר כי הפריט אזל במלאי וכי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני המודיע על ביטול ההזמנה ללא חיוב וזיכוי מלא של המשלוח המקורי.

  ספרים פגומים – החברה עושה מאמצים רבים כדי שהספרים שתקבל יגיעו אליך באותו המצב שיצאו אליך מהחברה, יחד עם זאת תיתכנה תקלות בעת משלוח הספרים אליך שאינן בשליטת החברה. אם מסיבה כלשהי ספר כלשהו נפגם בדרכו אליך, צור קשר עם נציג החברה באמצעות כתובת מייל [email protected] בצירוף תמונת הספר הפגום. החברה תעשה כל מאמץ לשלוח לך בהקדם ועל חשבונה את הספר שנפגם, יתכן ותתבקש למלא טופס תלונה בחברת הדואר ולשלוח צילום/העתק של הטופס אלינו.


  משלוח באמצעות שליח לבית הלקוח:

  משלוחים באמצעות שליח יישלחו ללקוח בשירות "YDM פתרונות הפצה מתקדמים בע"מ" המתחייבים לספק את החבילה לנקודת חלוקה אותה ציין הלקוח.

  הלקוח יחויב בדמי משלוח של 40 שקלים אם רכש אך ורק ספרים.

  הלקוח יחויב בדמי משלוח של 40 או 70 שקלים אם רכש מוצרי "רוח וחומר" בלבד או מוצרי "רוח וחומר + ספרים" (בהתאם לשווי המוצר המבוטח).
  כל מוצרי "רוח וחומר" היוצאים מאיתנו עם שליח אישי הנם מבוטחים* לכן מחירי המשלוח משתנים בהתאם לשווי הכספי של ההזמנה (טווח המחירים קבוע והוא נע בין 40 שקלים ל-70 שקלים עבור משלוח יחיד). לדוגמה: עלות משלוח מוצר העשוי מכסף אינה זהה לעלות משלוח מוצר העשוי מזהב וכן הלאה.


  דואר חו"ל:

  אנו מוציאים משלוחים לחו"ל – על מנת לבצע משלוח לחו"ל יש לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ולתאם מראש או בטלפון 053-3911811.

  דמי המשלוח ייקבעו בהתאם לגודל החבילה ובתיאום מול הלקוח. אספקת המוצר תתבצע בהתאם לזמני הייצור הכתובים מעלה תחת תנאי אספקה ודמי משלוח, מיום קבלת אישור בדבר ביצוע העסקה בדואר האלקטרוני של הלקוח. אך זמני השילוח לחו"ל ארוכים יותר ואינם באחריותנו, מסיבות הקשורות בשירותי הדואר במדינת היעד וכן בקיומם של חגים, חופשות ומועדים אחרים במדינת היעד.

  ייתכן ויחולו על מוצר שהוזמן לחו"ל מיסים, היטלים או תשלומים אחרים החלים במדינה אליה המוצר מסופק. תשלומים אלו יחולו על המזמין בלבד ויתווספו למחיר המוצר, והכול בהתאם לדינים הקיימים במדינה אליה המוצר מסופק.


  איסוף עצמי על ידי הלקוח:

  נציגות החברה תיצור עם הלקוח קשר לאחר ביצוע ההזמנה על מנת לתאם איסוף עצמי. איסוף עצמי יבוצע על ידי תיאום מול הלקוח ויוכל להתבצע רק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני של הלקוח המודיע שההזמנה מוכנה וממתינה לאיסוף של הלקוח.

  לתיאום איסוף עצמי על ידי הלקוח יש ליצור קשר:
  באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון 053-3911811.

  איסוף עצמי הנו מאזור גוש דן בלבד.

  ספרים בלבד ניתן לאסוף לאחר כיום עסקים אחד בלבד מאזור גוש דן בתיאום מול הלקוח בימים א´ – ה´ בין השעות 9:00 – 21:00.

  מוצרי "רוח וחומר" בלבד או מוצרי "רוח וחומר + ספרים" ניתן לאסוף לאחר עשרה ימי עסקים מאזור גוש דן בתיאום מול הלקוח בימים א´ – ה´ בין השעות 9:00 – 17:00.


  תנאים כללים נוספים:

  החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

  החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

  האחריות למוצרים המפורסמים באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות של המוצרים, ככל שקיימות כאלו. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר, לרבות אירועי כוח עליון, יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, יוצע לצרכן לבחור בין האפשרות להמתין לקבלת המוצר או לבטל את העסקה.

  מחירי המוצרים באתר, דמי המשלוח, תנאי האספקה ומספר התשלומים האפשריים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

  כל התמונות באתר הנן לצורך המחשה בלבד, ולעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל, שלא יחייבו את החברה.

  מעת לעת הספרים הנכללים תחת קטגורית "מבצעים" הינם ספרים שעבר זמן רב מאז שהודפסו, ולכן עשויים להיות בהם פגמים קלים.

  תוכנם של הספרים מגיעים מהסופרים ומהוצאות הספרים ובאחריותם בלבד. החברה לא תישא באחריות לתוכן הספרים, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, טעויות דפוס, שגיאות כתיב, או כל תלונה אחרת בקשר לתוכנם של הספרים.

  אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך ו/או יגיעו אליך במועד. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

  אם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה או אם לאחר ביצוע רכישה באתר ולפני שהמוצר נשלח אליך תבקש לשנות את פרטי המשלוח עליך לפנות בהקדם אל נציג החברה באמצעות  דואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון 053-3911811 ונציג החברה יעשה כמיטב יכולתו ובכוונה טובה ומסורה לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה או השינוי המבוקש.

   חזרה לראש העמוד חזרה לראש העמוד
 • מדיניות ביטולים

  האמור במדיניות זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן, מיועד גם לנשים.

  דין רוכש באתר כמי שקרא את כל סעיפי התקנון ותנאי השימוש, הצהרת הפרטיות, תנאי מסחר אספקה ומשלוח, ומדיניות ביטולים – והסכים להם.


  ביטול רכישת ספרים

  הודעה על ביטול עסקה תימסר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או בטלפון 053-3911811.

  ביטול רכישת ספרים על ידי הלקוח יעשה בכפוף להוראות כל דין בתוך 14 ימים מיום קבלת הספרים.

  כדי להחזיר את הספרים עליך לשלוח אותם בדואר רשום בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים הללו אל הכתובת:

  "שבלול" ת.ד 5034 אשקלון מיקוד: 7815001.

  בעת הביטול ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם. דמי ביטול אלו כוללים גם את דמי המשלוח של הספרים מהחברה ללקוח. החזרת הספרים לחברה תהא על חשבונך. כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. חשבונית זיכוי תונפק ללקוח, ותישלח לאותו המייל אליו נשלחה החשבונית הראשונה – חשבונית הרכישה.

  בעת ביטול עסקה עקב פגם בספרים או עקב אי התאמה בין הספרים שסופקו לבין הספרים שהוזמנו, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. הספרים יוחזרו לחברה על חשבונה. חשבונית זיכוי תונפק ללקוח, ותישלח לאותו המייל אליו נשלחה חשבונית הרכישה.


  ביטול מוצרי רוח וחומר

  הודעה על ביטול עסקה תימסר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או בטלפון 053-3911811.

  ביטול עסקה על ידי הלקוח יעשה בכפוף להוראות כל דין בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים.

  כדי להחזיר את המוצרים עליך לתאם מראש במייל [email protected] או בטלפון 050-4205454 ולשלוח אותם באמצעות דואר שליחים בלבד או להביא אותם חזרה באופן עצמאי בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים הללו אל הכתובת:

  דרך הכלנית 27 בית נחמיה מיקוד: 7314000.

  בעת הביטול ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך. דמי ביטול אלו כוללים גם את דמי המשלוח של המוצרים מהחברה ללקוח. החזרת המוצרים לחברה תהא על חשבונך – ועל ידי דואר שליחים בלבד או בהגעה באופן עצמאי של הלקוח. כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. חשבונית זיכוי תונפק ללקוח, ותישלח לאותו המייל אליו נשלחה חשבונית הרכישה.

  בעת ביטול עסקה עקב פגם במוצרים, עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין הספרים שהוזמנו, או עקב אי אספקת המוצרים במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. המוצרים יוחזרו לחברה על חשבונה. חשבונית זיכוי תונפק ללקוח, ותישלח לאותו המייל אליו נשלחה החשבונית הראשונה – חשבונית הרכישה.

  בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיפים לעיל, כספו של הלקוח יושב לו, עבור המוצר המוחזר בלבד, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם. החזרת המוצרים לחברה תהא על חשבונך – ועל ידי דואר שליחים בלבד או בהגעה באופן עצמאי של הלקוח. חשבונית זיכוי תונפק ללקוח, ותישלח לאותו המייל אליו נשלחה החשבונית הראשונה – חשבונית הרכישה.

  ככל שהדבר אפשרי, המוצר יוחזר באריזתו המקורית.

  החברה זכאית לתבוע את הלקוח בשל ירידה בערך המוצר.


  ביטול הרצאות

  לא ניתן לקבל החזר על רכישת כרטיס להרצאה, הרוכש יוכל להעביר את הכרטיס על שם מישהו אחר ולעדכן את החברה במייל [email protected] על מנת שיעשה עדכון ברשימת המוזמנים ובשמות המשויכים לכרטיס.

  במידה וההרצאה נרכשה דרך גורם חיצוני ולא על ידי האתר, וגם אם הקישור לגורם החיצוני הופיע באתר, מדיניות ביטול ההרצאה תתבצע ע"פ תקנון הביטולים של הגורם החיצוני.


  ביטול קורסים

  ניתן לבטל השתתפות בקורס ולקבל החזר מלא עד כשבועיים לפני מועד פתיחת הקורס – במייל [email protected] או בטלפון 053-3911811.

  ביטול השתתפות בקורס כשבועיים לפני פתיחת הקורס – יוחזר כ-90% מעלות הקורס (10% הינם דמי ביטול).

  ביטול הקורס לאחר המפגש הראשון – יוחזר כ-90% מעלות הקורס (10% הינם דמי ביטול).

  ביטול הקורס לאחר המפגש השני – יוחזר כ-50% מעלות הקורס.

  ביטול הקורס לאחר המפגש השלישי – לא ניתן לקבל החזר.


  ביטול פגישות אישיות

  הודעה על ביטול פגישה תימסר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או בטלפון 053-3911811.

  ביטול פגישה עד 72 שעות קודם לפגישה – ניתן לקבל החזר מלא.

  ביטול פגישה עד 48 שעות קודם לפגישה – יוחזר כ-90% מעלות הפגישה (10% דמי ביטול).

  ביטול פגישה עד 24 שעות קודם לפגישה – יוחזר כ-80% מעלות הפגישה (20% דמי ביטול).

  ביטול פגישה ביום הפגישה – יוחזר כ-50% מעלות הפגישה.

  אי הגעה לפגישה ו/או אי הודעה על ביטול פגישה – לא ניתן לקבל החזר.


  ביטול סדנאות כתיבה

  ניתן לבטל השתתפות בסדנת כתיבה ולקבל החזר מלא עד כשבועיים לפני מועד פתיחת הסדנה – במייל [email protected] או בטלפון 053-3911811.

  ביטול השתתפות בסדנה כשבועיים לפני פתיחת הסדנה – יוחזר כ-90% מעלות הסדנה (10% הינם דמי ביטול).

  ביטול הסדנה לאחר המפגש הראשון – יוחזר כ-90% מעלות הסדנה (10% הינם דמי ביטול).

  ביטול הסדנה לאחר המפגש השני – יוחזר כ-50% מעלות הסדנה.

  ביטול הסדנה לאחר המפגש השלישי – לא ניתן לקבל החזר.


  הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב וכל סכסוך משפטי יידון בבית משפט בישראל בלבד, במחוז ת"א, על פי הדין הישראלי בלבד. ח.פ  040199689 "שבלול".

  לבירורים ולשאלות ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected] או בטלפון 053-3911811.

   חזרה לראש העמוד חזרה לראש העמוד